Get Adobe Flash player


Då var det dags igen. Detta året har vi beslutat att vi lägger årsmötet på Brygghuset ( Bryggaregatan i Borås), dessutom har vi valt att lägga det på en måndag.

Tid: Måndagen 28 Mars kl 18.00

Plats: Brygghuset 


Vi kommer bjuda på ett ordentligt kaffe & fikabord i vanlig sann IFK-anda.

Alla medelmmar är välkomman. Ev motioner lämnas in senast 1vecka innan årsmötet.


mars 9, 2016 17:24 by Olla

Som ni kanske märkt så har Tisdagsträningen ännu inte dragit igång. Detta pga den situation i skatehallen som gör att vi inte kan arrangera träningar då åkytan inte är färdigställd.

När åkytan blir färdig så komman mer information ut om när vi drar igång men just nu har vi en tillfällig paus.

Imorgon (1/9 klockan 18.00 i skatehallen) kommer vi har ett ytligare möte för att diskutera en lösningen. Alla som vill vara med och påverka är välkomna.


augusti 31, 2015 20:03 by Olla

Vi vill hälsa alla medlemmar till IFK Boårs / Bxs välkommna till Årsmötet.

Möte hålls söndagen 22:e mars klockan 19.00 i Skatehallen. Det bjuds på kaffe och ett ordentligt fikabord.

Följnade Motion har inkommit vilket gör det viktigt för dig som medlem att inkomma då det kommer ske en omröstning som påverkar framtiden för IFK Borås

MOTION#1 – Ansluta Väringagradet DS som undersektion till IFK Boårs


BAKGRUND:I slutet av 2014 visadeVärdinga gardet Discgolfsälskap intresse av att ansluta sig till Ifk Borås.Efter långa dissktioner inom styrelsen kom man fram till att en omröstning påårmötet vore mest lämplig för att komma fram till om föreningen vill ha en nyundersektion.


BESKRIVNING AV ÄRENDET:

Värdingagardet har ambitionen att få till en Discgolfbana vilket är detsom föreningen sakar för att kunna forstätta utvecka sin framtida träning ochtävlings verksamhet. Efter flertalet försök med att få tillgång till mark fören kommande discgolfbana kom Roger Sahlin I kontakt med mig av en slump. Jagsåg genast möjligheten om en eventuell bana på Björbo/Ryaåsar i och med detarrande IFK Borås sagt upp arrendet av Björbobacken. Denna ev bana öppnadetanken för ett samarbete. Jag med många kontakter inom Borås stad kommun beslötmig för att på egen hand börja hjälpa Väringagardet med att få till ennyttjanderätt på marken på ryaåsar för att på bygga en bana. Efter posetivfeedback från kommunen så insåg jag att fördelar av ett samarbete mellan detbåda föreningarna där båda föreningarna skulle gå vinnande av varandra.

När detta tog upp på ett styrelsemöte under Februari 2015 så beslutade styrelsenatt medlemmarna närvarande på årsmötet får detlta I en omröstning om man villatt Väringagradet DS får ansluta sig till IFK Borås.

Jag vill ge Roger Sahlin chansen presentera Väringagradets DS ambitionerpå Årsmötet.

Fördelar med Anslutning

- Fler medlemmar

- Möjligheten till mer bidrag

- Större utbud i föreningen,

- Starkare styrelse,

- Större förening gentemot kommunen

- Avlastning av befintlig styrelse

- Ny idéer och tankar

- Nya möjligheter till intäkter

- Stabilare förening.

 

Nackdelar.

-      En förändring,

-       nya viljor somvill andra saker (dock styr IFK)

-      Större utgifter på kortsikt,

-      Arbetsinsatsen blir större

-      IFK har slutrösten men undersektionen kommer medförslag.

 

 

 

JAG YRKAR ATT:

Värdinga gardet DiscgolfSällskap ansluter sig som undersektion I IFK Borås på följande villkor.

 

1: IFK Borås utfökarstyrelsen med yttligare 2 poster som Discgolfsektionen ser till att bemanna.

 

2: Sektionen drivs undersamma organisations nummer som IFK Borås.

3: Sektionen ekonomi intregreras med IFK Borås. Dock kommer sektionen ekonomskiljas och deras intäkter/utgifter kommer bokföras på egna konton. Demedlmesavgifter som sektionen bidrar med kommer gå tillbaka till sektionenskonto.

4: Sektionen har rätt att söka pengar hos IFK Borås. Beslut om rätt till medeltas med hjälp av omröstning inom IFK Borås styrelse.

 

5: Vid eventual uppmärksamhetI media måste IFK nämnas.

 

6: Sektionen måste följa IFKBorås Stadgar.

 

Önskemål om hur motionen skabehandlas och generell information:

 

Närvarande medelmmar på årmötet delar I röstning om en ev nyundersektion.

           

Grundläggande förutsättningar för motion

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direktställd till föreningsstämman (alltså inte till styrelsen) förbehandling/beslut. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, harnaturligtvis rätt att på stämman avge kommentarer med anledning av motionen. Omstyrelsen anser att något är oklart i motionen ombedes styrelsen att innanstämman kontakta motionär för förtydligande (vilket också resulterar i eneffektivare och snabbare genomförd stämma).

 

Styrelsens enda skyldighet för motioner är att se tillatt motionerna distribueras till medlemmarna i lagstadgad tid - företrädesvislångt tidigare - till alla medlemmar.

 

Det finns inget krav i något regelverk för styrelsenatt bemöta motionen innan stämman eftersom motionen inte är riktad tillstyrelsen. Om styrelsen har synpunkter på motionen så kan och bör styrelsen -på lika villkor som alla övriga medlemmar, och i fullt demokratisk ordning -bemöta motionen på stämman.

// Andreas Olla


mars 3, 2015 18:29 by Olla